Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

7937

kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce. 7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:  

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa  pre garantovanie dodržiavania právnych predpisov má v samospráve dôležitú úlohu vnútorná kontrola, ktorú vykonáva hlavný kontrolór. Po rokoch praxe však  (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených  sťažností a petícií,; dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór obce Veľká Ida: Ing. Jaroslav Hospodár obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  hlavný kontrolór. samospráva. Gabriela Šišková Úlohy hlavného kontrolóra dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,   Hlavný kontrolór obce. PhDr.

  1. Cena jedného bitcoinu práve teraz
  2. Nakupovať a predávať svet
  3. Uk bankový účet
  4. Koľko je 50 000 dolárov v librách
  5. Ako dlho vám facebook blokuje spustenie
  6. 363 eur na kanadské doláre
  7. Môžem použiť paypal na medzinárodný prevod

032/6576620. kontrolor@trencianskestankovce.sk. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a obecného Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov ( zák. č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; priebehu vybavovania sťažností a petícií Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a bez súhlasu MsZ nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a …

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Hlavný kontrolór. Ing. Hana Tatáriková 4. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce 5. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 6.

hlavný kontrolór. samospráva. Gabriela Šišková Úlohy hlavného kontrolóra dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,  

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

33/2017 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 24.4.2017. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá jej výkonu a úlohy hlavného kontrolóra stanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

2/2016 zvolilo tajným hlasovaním v zmysle §18a, odst. 3 zák.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy: vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a … Hlavný kontrolór mesta Stupava. Mgr. Margita Hricová. Mestský úrad Stupava (kanc. 2.09) Hlavná 1/24, 900 31 Stupava. Tel.: 02 / 6020 0938 Mobil: 0905 391 687 e-mail: margita.hricova@stupava.sk hlavny.kontrolor@stupava.sk.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór obce Kalná nad Hronom Ing. Richard Strákoš. e-mail: kontrolor@kalna.eu. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.pdf (552.14 kB) Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18. 1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v Hlavný kontrolór v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

můj zůstatek v peněžence google
převod 165 kanadských dolarů na nás
cuanto es 100 dolares en pesos colombianos hoy
co je blockchainová společnost
důlek v mém macbooku pro

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; priebehu vybavovania sťažností a petícií

Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@centrum.sk Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31. decembra 2015 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1. januára 2016 zákon č. Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č.